31
مرداد
وقایع
8:05 قبل از ظهر - 8:05 قبل از ظهر

27
تیر
447822495_171816
دوره همایی کاربران BSD ایران
12:00 بعد از ظهر - 3:00 بعد از ظهر
تهران

  جلسه جدید از دوره کاربران BSD ایران